top of page

"אלוהים הוא התשובה !" יונתן גפן

לפני כ -20 שנה שאלה אותי מטופלת דתיה אם אני מאמין. הבטתי אליה וראיתי שהיא מתכוונת למשהו עמוק. "כן, אני מאמין" השבתי. אבל מיהרתי לסייג "אבל לא בטוח שמאמין בדיוק במה שאת מאמינה..". "זה לא חשוב" היא אמרה. "לא שאלתי אם אתה מאמין באלוהים או דתי- אבל אם לאדם אין משהו להאמין בו הוא מאבד את הדרך. האמונה מחזקת אותנו להמשיך בדרך למרות שיש לפעמים עליות ומורדות." ביום חמישי האחרון נפגשתי עם חבר לדרך הרב יעקב נגן. יעקב נפגש על בסיס שבועי קבוע עם פלסטינים ולומד איתם ביחד את דרך העולם בעיניים יהודיות אבל גם בעיניים מוסלמיות, נוצריות וכל מה שיכול לחבר אותנו לאחד גדול. יעקב הצטרף אלי לפגוש שני חברים האחד ממחנה פליטים אל פוואר שהתרגש מאוד לארחנו בביתו. הוא דיבר על החשיבות של קירוב האנשים ויצירת שפה מקרבת שתאפשר לנו לחיות כאן יחד. הוא העלה רעיון של מקום מפגש ליהודים ופלסטינים כדי שאפשר יהיה להכיר ולהפוך את האחר לאח. נפרדנו ממנו והמשכנו לתוך ואדי קסום שם גרים אבו סאפי ומשפחתו. אחרי חילופי ברכות והכרות, אבו סאפי ביקש את רשותנו לפרוש לכמה דקות ולהתפלל. הרב יעקב שאל אם יוכל להצטרף ואבו סאפי פרש בשמחה שני שטיחוני תפילה אחד לו ואחד לבן אברהם השני.

אני זכיתי לעמוד שם מהצד ולראות איך כל מכשול נמס ברגע של תפילה. איך ללא שפה אחת, התפללו שניהם ל"אלוהים שהוא אללה והוא אכבר".

אחרי זה גם אני מאמין שאלוהים או אללה הם התשובה !התפילה לשלום | רבי נחמן מברסלב אדון השלום מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא הכל

יהי רצון מלפניך שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. עזרנו והושיענו כולנו שניזכה תמיד לאחוז במידת השלום, ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם. ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת ובלב שלם, ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם ואפילו נגד החולקים עלינו ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל לב וגוף ונפש וממון , ויקויים בנו מקרא שכתוב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם ה` שלום, ברכנו בשלום !


Comments


bottom of page